Фейсбук игра: Магнезий + B Комплекс – 27.05 - 09.06.2021 - ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Article title 2


Познай коя е правилната дума, която се пее в песничката ни, и напиши твоето предположение в коментар под поста. Така си гарантираш участие в нашата игра, в която трима от вас ще спечелят пълноразмерна опаковка Мg+B комплекс.

 

1. Организатор

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

2. Изпълнител:

„Техноком Трейд ООД“ , 130375886 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 168, бизнес сграда „Андромеда“.

 

4. Период и провеждане на играта

Играта стартира на 27.05.2021 година и приключва на 09.06.2021 . Тримата победители ще бъдат изтеглени на 10.06.2021 година.

По всяко време играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.abopharma.info


 

5. Участници

В играта могат да се включат всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Техноком Трейд“ ООД.

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

 

6. Подаръци към играта

Всеки, който отговори правилно коя е думата, която се пее в песничката на Мg+B комплекс, участва в томбола за спечелване на 3 броя пълноразмерен Мg + B комплекс.

Не се допуска замяна на подаръка с паричната му равностойност или с друг подарък.

Подаръкът е личен, не може да бъде преотстъпван или заменян на лица, които не са участвали в промоцията.

Подаръкът ще бъде доставян само на територията на Република България от куриер до офис или от шофьор на Техноком Трейд ООД.

 

7. Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне в изпращането на подаръци, причинено не по негова вина;

(б) ако потребителят пропусне крайния срок на промоцията

 

8.Лични данни

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра, с цел обявяване на спечелилите, както и доставянето на наградата.

 

10. Други условия

(1) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат получава на подарък чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на промоцията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на промоцията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(2) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(3) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.abopharma.info . Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 0889 42 35 15 всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа и на e-mail: marketing1@abopharma.info

 

С включването си в промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.