ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА Техноком Трейд ООД 
I. Общи разпоредби
Уеб страницата www.abopharma.info, която разглеждате се управлява от „ТЕХНОКОМ ТРЕЙД“ ООД, с ЕИК130375886, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №168 (наричано по-долу за краткост само ТЕХНОКОМ ТРЕЙД или ДРУЖЕСТВОТО).  
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уеб страницата на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.
Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай на несъгласие с посочените тук общи условия, посетителят следва да преустанови използването на сайта на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.


II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уеб страницата на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД се намира в договорни отношения и от името на което ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.


III. Съдържание на интернет сайта
Интернет сайтът www.abopharma.info съдържа информация за стоки, произвеждани и/или дистрибутирани под търговски марки, собственост на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и/или търговски марки, които ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право да представлява. Стоките, посочени в този интернет сайт, се предлагат за продажба в България от съответните търговски партньори на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.
Информацията, публикувана на този интернет сайт, не поражда никакви правни задължения за ТЕХНОКОМ ТРЕЙД и не представлява оферта за продажба на стоки.
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД си запазва правото да изменя и допълва по всяко време публикуваната на интернет сайта информация в нейната цялост или отчасти.


IV. Авторски права, индустриална и интелектуална собственост
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална и индустриална собственост върху съдържанието на сайта, в това число информационните ресурси и материали, картинки, графики и др. са обект на закрила по действащото законодателство, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащата нормативна уредба.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Техноком Трейд ООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.


V. Хипервръзки
Интернет сайтът може да съдържа хипервръзки към други интернет сайтове, които са напълно независими от сайта www.abopharma.info  и в тази връзка ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в интернет сайт, различен от настоящия сайт, и достъпът до всички други интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД, е на риск на потребителя.


VI. Ограничаване на отговорността
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
С достъпването на интернет сайта www.abopharma.info потребителят декларира, че достъпът му до интернет сайта  на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД e изцяло на негов риск и отговорност. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не отговоря за евентуално причинени на потребителя при достъпа до интернет сайта вреди, освен ако са причинени умишлено. 
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на достъп на потребителя до интернет сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.  
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет сайта, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.
С приемането на настоящата Политика ТЕХНОКОМ ТРЕЙД декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет сайта, които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от ТЕХНОКОМ ТРЕЙД, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не гарантира, че достъпът на потребителя до интернет сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с достъпа до интернет сайта ТЕХНОКОМ ТРЕЙД.
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


  
VII. Временни санкции
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава и/или прекратява достъпа на потребител до интернет сайта, когато последният действа в противоречие със закона, настоящата Политика, морала и добрите нрави.
В горните случаи ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на потребителя на интернет сайта или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването и/или прекратяването на достъпа на потребителя да интернет сайта.
Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на потребителя на интернет сайта би могло да представлява престъпление, ТЕХНОКОМ ТРЕЙД сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.


VIII. Услуги, изискващи регистрация
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- Регистрация за получаване на бюлетини на изданията на ТЕХНОКОМ ТРЕЙД;
- Гласуване за анкета;
- Участие в игри с награди.


IX. Услуги изискващи плащане
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД не предоставя достъп до инструменти за пазаруване на страниците на сайтовете си. За да закупите продукт, или продукти от предлаганите в каталога е нужно да посетите онлайн магазините, или физическите такива на аптечните вериги с които работим.
 

X. Промени
ТЕХНОКОМ ТРЕЙД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.